Комплексний правовий супровід господарської діяльності суб’єктів господарювання

Реалізація господарської компетенції суб’єкта господарювання та систематичне провадження господарської діяльності (комерційної або некомерційної) мають своїм безпосереднім наслідком виникнення, зміну чи припинення відповідних господарських та інших (із підстав, передбачених чинним законодавством) тісно пов’язаних із ними (зокрема організаційно-розпорядчих) правовідносин.

Динамічний перебіг будь-яких правовідносини, що обумовлюється системою юридичних фактів, тісно пов’язаний із необхідністю забезпечення дотримання режиму законності, прав і охоронюваних законом інтересів їх кожного окремого учасника.


Змістовний науковий аналіз аналітичних даних щодо стану здійснення правосуддя за період з 2005 року по теперішній час, судової практики розгляду і вирішення цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових спорів, висновків та рекомендацій Міжнародних неурядових організацій дає підстави вбачати досить прикру тенденцію до пропорційного збільшення кількості звернень суб’єктів господарювання як у адміністративному, так і судовому порядку (із урахуванням встановленої чинним процесуальним законодавством юрисдикції національних судів) із вимогами про усунення допущених порушень, застосування наслідків господарсько-правової відповідальності та інших правопоновлюючих заходів.


З одного боку така тенденція прямо обумовлена, зокрема невиконанням або ж неналежним виконанням сторонами відповідних правовідносин господарських договірних зобов’язань та зобов’язань, що виникають з інших підстав, а з іншого здійсненням публічно-владних управлінських функцій суб’єктами владних повноважень із порушенням вимог статті 6 Конституції України.


При цьому, можна цілком аргументовано відзначити, що досудові процедури урегулювання спорів, застосовані на підставі та у порядку, встановлених чинним законодавством, є малоефективними та здебільшого контрпродуктивними.


Окрім того відповідно до вимог частини 1 статті 238 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436-IV за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.


Враховуючи викладене, слід констатувати, що в сучасних умовах динамічний розвиток Вашої компанії потребує не лише результативного, високоякісного менеджменту, але й систематичного, ефективного, оперативного правового супроводу.


Тому Адвокатське бюро «Розум і Партнери» має честь запропонувати Вам пакети комплексних рішень, що можуть бути переглянуті у частині обсягу та переліку послуг з правового супроводу, а також максимально індивідуалізовані й адаптовані під коло Ваших потреб.


У той же час абсолютно обґрунтованим буде твердження про те, що ввесь спектр порушених проблем може бути усунуто шляхом підбору власного кваліфікованого персоналу, однак у аспекті вимог частини 3 статті 1312 Конституції України перевагами використання наших послуг є:


  • відсутність у Вас будь-яких зобов’язань, що випливають із вимог чинного законодавства про працю, у тому числі пов’язаних із необхідністю забезпечення нормування і охорони праці, тривалості робочого часу, надання працівникам часу для відпочинку (у тому щорічних основних і додаткових відпусток), гарантій, пільг і компенсацій, а також супутніх зобов’язань, що безпосередньо встановлені чинним законодавством (зокрема податковим) і пов’язані із використанням суб’єктом найманої праці;
  • залучення до виконання договорів про надання правової допомоги висококваліфікованих, талановитих, професійних, цілеспрямованих адвокатів, юристів, що здебільшого систематично поєднують свою практичну діяльність із проведенням наукових досліджень у сферах антимонопольного, податкового, банківського, господарського, інвестиційного права, а також захисту права інтелектуальної власності;
  • можливість Вашого юридичного супроводу як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
  • отримання Вами виключно об’єктивно, кваліфіковано опрацьованого у відповідності з чинним законодавством кінцевого результату юридичної послуги.

Пакети послуг з комплексного правового супроводу господарської діяльності суб’єктів господарюванняПакетні послуги з
правового супроводу

Пакетні пропозиції

Комплексний «Легкий»

Комплексний «Базовий»

Комплексний «Преміум»

надання усних консультацій, роз’яснень із правових питань органу або особі, яка відповідно до установчих документів суб’єкта господарювання чи закону виступає від її імені, щодо забезпечення реалізації, а також захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів у господарських правовідносинах

 

 

надання письмових висновків, роз’яснень, консультацій з питань регулювання правовідносин, що виникають у ході провадження господарської діяльності

 

попередній аналіз проектів господарських договорів, змін та доповнень до них

 

 

підготовка, попередній аналіз проектів договорів, змін та доповнень до них (що включає надання кваліфікованих письмових висновків щодо їх істотних умов), а також інших видів правочинів

 

юридичний супровід укладання господарських договорів, а також застосованої процедури вирішення переддоговірних спорів

 

 

участь у застосованій процедурі безпосереднього досудового урегулювання господарсько-правових спорів суб’єктів господарювання

 

представництво інтересів суб’єкта господарювання в органах державної влади, органах місцевого самоврядування (за винятком процесуального представництва у судах)

 

представництво інтересів суб’єкта господарювання як учасника справи, що розглядається господарським судом (включаючи підготовкою усіх необхідних процесуальних документів, які супроводжують перебіг наказного та позовного проваджень)

 

оскарження в адміністративному та судовому порядку прийнятих рішень, вчинених дій та допущеної бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які порушують права та охоронювані законом інтереси суб’єкта господарювання

 

 

підготовка проектів установчих документів та державна реєстрація суб'єктів господарювання

 

юридичний супровід процедури управління суб’єктом господарювання

 

 

розробка проектів внутрішньо-організаційних управлінських актів суб’єкта господарювання, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників структурних підрозділів тощо

 

юридичний супровід діяльності  філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів суб’єкта господарювання

юридичний супровід процедури припинення суб’єкта господарювання як юридичної особи приватного права (за винятком припинення юридичної особи у порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства)

 

супровід провадження у справах про банкрутство

 

 

юридичне забезпечення використання об’єктів права інтелектуальної власності під час провадження господарської діяльності

 

 

юридичний супровід правовідносин, пов’язаних з емісією, обігом цінних паперів, виконанням встановлених зобов’язань, а також передачею прав за ними або ж на них третім особам

 

юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господарювання (у тому числі, але не виключно, підготовка та аналіз зовнішньоекономічних договорів (контрактів))

 

 

участь у процедурі урегулювання та вирішення спорів, що виникають у сфері зовнішньоекономічних відносин (у обсязі визначеному умовами договору про надання правової допомоги) 

 

 

юридичний супровід процедур ліцензування видів господарської діяльності

 

 


Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо за умовами пакетних пропозицій визначаються в договорі про надання правової допомоги.


При встановленні розміру гонорару враховуються обсяг послуг з правового супроводу суб’єкта господарювання, встановлений пакетними пропозиціями, та додатково погоджений сторонами у договорі про надання правової допомоги, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини, щодо котрих сторонами повинно бути досягнуто згоди.parallax background
 

Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться із нами через контактну форму